Błędy przy porodzie – kto ponosi konsekwencje?

Lekarze, położne i pielęgniarki to grupy zawodowe, które cieszą się w dużym zaufaniem publicznym. Wykonywanie zawodów medycznych wiążę się ze służbą, niesieniem pomocy, a także z ogromną odpowiedzialnością. Zdarza się, że mimo wieloletniego doświadczenia, dochodzi do błędu medycznego i podjęcia szkodliwej dla pacjenta w skutkach decyzji.

Czym jest błąd w sztuce medycznej?

Za błąd w sztuce medycznej uznaje się działanie, które mimo tego, że może być nieumyślne, to działa na szkodę pacjenta. Definicje błędu medycznego określają, że jest to zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, przez które dochodzi do wyrządzenia szkody pacjentowi. Wyróżnia się cztery rodzaje błędów medycznych:

  • błąd decyzyjny – polega na dokonaniu błędnej diagnozy i podjęcia nieadekwatnej do stanu zdrowia pacjenta decyzji,
  • błąd wykonawczy – jest nieprawidłową realizacją procedury medycznej,
  • błąd organizacyjny – dotyczy osób organizujących świadczenia zdrowotne,
  • błąd opiniodawczy – stwierdza się w sytuacji, gdy błąd wynika z wydania orzeczeń lub opinii lekarskich niezgodnych z obowiązującą wiedzą.

Najczęstsze błędy przy porodzie – kto winny?

Niestety, ale błędy przy porodzie się zdarzają. Winą za nie mogą być obarczeni pojedynczy pracownicy służby zdrowia lub cała placówka medyczna. Wiele zależy od rodzaju błędu i jego skutków. Zwykle za błędy przy porodzie odpowiada położna, lekarz ginekolog lub szpital.

Błędy lekarskie pomoc prawna

Wina położnej

Błąd położnej przy porodzie często ma tragiczne skutki. Położne są odpowiedzialne w szpitalu za opiekę nad ciężarnymi, prowadzą porody i pomagają w okresie połogu. Odpowiadają też za kierowanie na badania, które pozwalają na wykrycie ryzyka ciąży. Położna jest więc obarczona wysokim prawdopodobieństwem podjęcia błędnej decyzji, które kwalifikuje się jako błędy przy porodzie. Może to być:

    • podanie ciężarnej nieprawidłowego leku lub jego złej dawki,
    • wykonanie innego zastrzyku niż zalecony przez lekarza,
    • ustawienie złej temperatury w inkubatorze,

a także sprawowanie niewłaściwej opieki nad kobietą w ciąży, jak i nad noworodkiem.

Wina lekarza ginekologa

Wybór ginekologa do prowadzenia ciąży często przysparza wiele stresu. Każda kobieta chce, aby ciąża rozwijała się prawidłowo i bezpiecznie dla życia i zdrowia płodu, jak i młodej mamy. Ginekolog to lekarz, który powinien budzić zaufanie i prowadzić ciąże zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą i zgodnie ze sztuką medyczną. Niestety zdarza się, że lekarze ginekolodzy dopuszczają się błędów diagnostycznych, np. w sytuacji porodu przedwczesnego czy niewykrycia TTTS w przypadku ciąży bliźniaczej.

Wina szpitala

Podczas porodu może dojść do zaniechań, za które odpowiedzialny jest szpital, czyli placówka medyczna, w której przebywa ciężarna. Komplikacje mogą wynikać z niewłaściwego przygotowania do porodu, nieprawidłowego monitorowania płodu, nie wykrycia zagrożeń mimo czytelnych symptomów, gdy pracownicy nie mają czasu zająć się pacjentem lub gdy szpital nie dysponuje odpowiednim sprzętem.

Organizacja pracy w szpitalu wymaga odpowiedniego ułożenia harmonogramu, przygotowania sal czy bieżącego monitorowania stanu zdrowia i potrzeb pacjentów. Jeśli tego zabraknie, może dojść do błędu przy porodzie.

Prawo a błąd przy porodzie

Polskie prawo określa, że w przypadku podejrzenia błędu medycznego, pacjent może podjąć środki ochrony praw, którymi dysponują obywatele. Poza doniesieniem do właściwego organu prokuratury najczęściej pacjenci składają skargę na działalność osoby wykonującej zawód medyczny. W przypadku działalności lekarza jest to okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej przy właściwej okręgowej izbie lekarskiej. Błędy pielęgniarek i położnych zgłasza się do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej okręgowej izbie pielęgniarek i położonych. W każdym z tych przypadków, gdy występuje oskarżenie o popełnienie błędu lekarskiego pomoc prawna może okazać się koniecznym wsparciem.

Błędy lekarskie pomoc prawna

Oskarżenie o błąd medyczny – co zrobić?

Osoby poszkodowane w wyniku błędu medycznego mogą udać się do prokuratury w celu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. W takiej sytuacji przyda się prawnik dla lekarza lub dla placówki medycznej, ponieważ oskarżenie o błąd medyczny przy porodzie ma bardzo poważne konsekwencje. Oskarżony pracownik medyczny lub podmiot leczniczy, który w przypadku popełnienia błędu lekarskiego zadba o opiekę i formalności czy zbierze dokumentację związaną z ewentualnym procesem.